กรดซัลฟูริกบงน้ำ

ตัวเร่งปฏิกิริยากรดซัลฟูริก
กรดซัลฟูริกกัดกร่อน