ตัวเร่งปฏิกิริยากรดซัลฟูริก

โครงสร้างกรดซัลฟูริก2
กรดซัลฟูริกบงน้ำ