โครงสร้างกรดซัลฟูริก2

โครงสร้างกรดซัลฟูริก
ตัวเร่งปฏิกิริยากรดซัลฟูริก