สานขึ้นรูปกระติบข้าว

ไม้ไผ่ตัดท่อน
แผ่นจักตอกกระติบข้าว