ไม้ไผ่ตัดท่อน

กระติบข้าวย้อมสี
สานขึ้นรูปกระติบข้าว