สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน

ทำมาค้าขาย
กินอยู่อย่างพอประมาณ