โครงสร้างโมเลกุลบิวทานอล1

โครงสร้างโมเลกุลบิวทานอล