About Us

องค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายระดับของไทย มักปรากฏอยู่ในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ แต่ก็พบได้ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน แต่ก็มีจำนวนเว็บไซต์ไม่มากนักที่นำเสนอ และสิ่งที่สำคัญ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น ยังมีการนำเสนอในด้านเดียว หรือ ยังไม่ครอบคลุมในด้านอื่นบางประการ และขาดเนื้อหาที่ผสมผสานจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ดังนั้น หากนำองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆมาประมวล วิเคราะห์ แล้วรวบรวม เรียบเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกันจนได้เนื้อหาที่หลากหลาย และครอบคลุมในด้านต่างๆให้มากที่สุด ก็ย่อมจะเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดต่อผู้สนใจอย่างแน่นอน

Siamroommate.com ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อ
1. รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่หลากหลายในแต่ละประเด็นไว้ในหัวข้อเดียวกัน ทั้งในระดับความรู้พื้นฐานในระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และผู้คนทั่วไป
2. เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ออนไลน์ที่ครอบคลุมทุกประเด็นให้มากที่สุด และสามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกกลุ่มคน
3. เป็นแหล่งพูดคุย และปรึกษา ในองค์ความรู้ และงานด้านวิชาการต่างๆ

องค์ความรู้ที่นำเสนอมุ่งเน้นในด้านเชิงวิชาการ และการประยุกต์ใช้เป็นหลัก ประกอบด้วยความในหลากหลายระดับ ทั้งในระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัย การศึกษาเชิงวิจัย และองค์ความรู้ประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

องค์ความรู้ต่างๆ ที่ทีมงานเว็บไซต์รวบรวม ได้รวบรวมจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งที่เป็นเอกสารแบบเปเปอร์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น นำมาวิเคราะห์หัวข้อที่ต้องการนำเสนอ ทำการผสมผสานเนื้อหา พร้อมกับเรียบเรียงใหม่เพื่อให้มีเนื้อหาที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกด้าน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด โดยการนำเสนอถูกจัดรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ

ทั้งนี้ หวังว่าสิ่งที่นำเสนอบนเว็บไซต์ Siamroommate.com จะสร้างประโยชน์ต่อคนไทยต่อไป